pole elektryczne

pole elektryczne

Powszechnie stosowa­nymi ekranami pola elektrycznego są przewodzące mate­riały w postaci folii aluminio­wej lub siatki miedzianej, które wymagają uziemienia i two­rzą klatkę Farada’ya. Ich stosowanie może powodować zakłócenia sygnałów informatycznych telefonii komórkowej, TV cyfrowej czy Wi-Fi. Naprzeciw temu wychodzi Technologia ADR, która może niejako wybiórczo ekranować określone pasma. Dzięki wprowadzeniu w matrycę aktywatora ADR Sol, zaktywowany materiał ma doskonałe właściwo­ści ekranujące, może chronić człowieka przed nadmiernym promieniowa­niem, a zaabsorbowana energia przemieniana jest w ciepło.

Istnieją przypadki konieczności ekranowania się od pola elektrycznego niskich częstotliwości, głównie 50 Hz. Jest to częstotliwość występująca wszechobecnie w naszych domach, której źródło znajduje się w liniach energetycznych, nierzadko widocznych za oknem naszych mieszkań, jak również w przedłużaczach czy przewodach w ścianach. Problem w tym, że stosując typowe rozwiązania ekranujące, pozbywamy się zarazem naturalnego stałego pola elektrycznego ziemskiego oraz  zakłócimy sygnały informatyczne.

Polska firma ADR System, bazując na opracowanej Technologii ADR wytwarza kompozyty, a także finalne pro­dukty, które chronią przed promieniowaniem, a zarazem przed ich skutkami. Na wykresie poniżej przedstawiony jest kompozyt, który w zakresie czę­stotliwości od 1 Hz do 10 kHz wykazuje dużą stratność dielektryczną (skuteczność ekranowania).

Jak mówi dr inż. Stanisław Wosiński z ADR System: Z lewej strony wykresu widać, że dla 0 Hz (stałe pole elektryczne) stratność dielektryczna – czyli ekranowanie pola elektrycznego zmierza do „0”. Tym samym nie zakłócimy stałego pola elektrycznego naturalnego ziemi. Podobnie zachowuje się wykres z prawej strony, ekranowanie powyżej 1 MHz dąży do „0”, a to gwarantuje, że nie zakłócimy sygnałów informatycznych. Z kolei kompozyt wykazuje najwyższe ekranowanie w okolicach 50 Hz, co daje nam dużą skuteczność ekranowania promieniowania ze źródeł o tej częstotliwości. Ten rodzaj i zakres promieniowania jest niepotrzebny dla człowieka – stanowi efekt uboczny doprowadzenia prądu i jak wykazały badania, jest wręcz szkodliwy.

Technologia ADR – gdzie ją znajdziemy?

Choć ściany naszych domów poprzez swoją hydrofilowość są w pewnym stopniu ekranem dla pola elektrycznego, to promieniowanie z dużą łatwością przechodzi przez szyby w oknach. Dlatego wartym uwagi jest kompozyt w proszku ADR Sol Powder (lub w postaci płynu ADR Sol), który po rozcieńczeniu w wodzie jest doskonałym impregnatem stosowanym w szczególności do impregnacji firan. Zastosowanie takiego ekranu niweluje około 99% promieniowania i materiał zaktywowany nie ma charakteru przewodnictwa elektrycznego, nie wymaga uziemienia oraz nie zakłóca stałego, naturalnego pola elektrycznego ziemi oraz sygnałów informatycznych.

ADR Sol oprócz wspomnianych firan, znajdzie zastosowanie w impregnacji, po każdorazowym praniu tkaniny ADR TEX, zasłon okiennych, a przy pomocy sprayu – od spodu foteli, materacy, dywanów, płyt gipsowo-kartonowych lub drewna. Rewelacyjne skutki impregnacji tkanin, dzianin, włóknin dostrzec można, gdy są one wytworzone z poliestru lub z domieszką poliestru. Zmodyfikowaną wersję przemysłową ADR Sol można używać do impregnacji włóknin z PP typu spunbond, które stosuje się do produkcji membran dachowych, podkładów pod podłogi, izolacji ściennych czy też używanych przy produkcji mebli tapicerskich. Warto wspomnieć, że na bazie tej technologii wytworzona została także farba ścienna NoEM Electro Protector. Równolegle trwają zaawansowane prace badawcze nad zastosowaniem tej technologii we włókninach, które służą do produkcji filtrów stosowanych w: oczyszczaczach powietrza, klimatyzatorach, nawilżaczach, odkurzaczach i które to urządzenia są powszechnie stosowane w gospodarstwie domowym, samochodach, samolotach, salach konferencyjnych, kinach czy teatrach i nie zawsze w tych miejscach da się zastosować farbę NoEM?  W tym przypadku chodzi o to, aby filtr był wirusobójczy i bakteriobójczy i nie przez oddziaływanie na patogeny środkami chemicznymi w nim zawartymi, które działają przez stopniowe uwalnianie się, a oddziaływaniem fizycznym. Z kolei aktywowanie impregnatem ADR Sol jest konieczne, gdyż wtedy dochodzi do gromadzenia się elektrycznego ładunku przestrzennego, który ulega sukcesywnie rozładowaniu.

Czy to promieniowanie jest szkodliwe?

W  2014 roku dr inż. Stanisław Wosiński wraz z Uniwersytetem Przyrodniczym i Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu rozpoczęli badania mające na celu ocenę skutków wpływu pola elektrycznego PE, magnetycz­nego PM, elektromagnetycz­nego PEM dla częstotliwości 50 Hz na jakość nasienia ludz­kiego. Celem tego badania było zbadanie wpływu PEM o częstotliwości 50 Hz na ruchliwość plemników ludzkich, jednocześnie badając skuteczność pochłaniania emitowanego promieniowania przez ekran dielektryczny skonstruowany przez ADR Technology.

Badania wykazały, że promieniowanie PEM wywiera negatywny wpływ na ruchliwość ludzkich plemników. Pod wpływem pola elektromagnetycznego zaobserwowano istotny spadek szybkości ruchliwości plemników VSL oraz istotny wzrost wartości odchyleń bocznych główki plemnika CBF. Zasto­sowanie w badaniach ekra­nów wytworzonych według Technologii ADR skutecznie chroniło przed szkodliwym od­działywaniem pól na nasienie.

Kolejnym badaniem była analiza wpływu PEM oraz ich ekranowania na jakość nasion marchwi. Przeprowadzone testy wykazały, że procentowa ilość nieprawidłowych siewek przewyższała 30% – zarówno w polu elektrycznym (PE), w polu elektromagnetycznym (PEM), w polu magnetycznym (PM), a nawet w hodowli kontrolnej. Wyniki badań wykazały, że tkanina zaimpregnowana skutecznie zmniejszyła ilość chorych siewek średnio o około 50%.

Badaniem oceniającym, czy należy się chronić od pól elektrycznych występujących w naszych mieszkaniach, był też test związany ze wzrostem fasoli karłowatej. Narażenie roślin na ekspozycje podwyższonego pola elektromagnetycznego niekorzystnie wpłynęło na ich wzrost. Rośliny narażone na promieniowanie elektromagnetyczne bez dominacji jego składowych miały najmniejszą wysokość i najmniejsze międzywęźla.

Jak wynika z przeprowadzonych badań, otaczające nas pola elektryczne i magnetyczne występujące z racji zasilającego nasze domy prądu, nie są obojętne dla organizmów żywych i jeśli to możliwe należy zminimalizować ich promieniowanie. Technologia ADR skutecznie zabezpiecza przed ujemnym wpływem oraz otrzymała nagrodę Złoty Medal z dziedziny Ochrona Środowiska – Energie na wystawie w Genewie. Wynalazek posiada ochronę patentową w wielu krajach.

By Marek

Dodaj komentarz