Umowa o pracę to jeden ze sposobów nawiązywania stosunku pracy, jest czynnością prawną podlegającą złożeniu zgodnych oświadczeń woli przez pracowników oraz pracodawcę, w których pracownik zobowiązuje się do osobistego świadczenia pracy na rzec pracodawcy. Praca jest wykonywana pod kierownictwem pracodawcy w miejscu oraz czasie określonym przez niego, a pracodawca jest zobowiązany do zapłaty umówionego wynagrodzenia.

Umowa o pracę rodzaje

Według Kodeksu pracy możemy wyróżnić następujące rodzaje umowy o pracę:

  • umowy o pracę bezterminowe:

      – umowa na czas nieokreślony.

  • umowa o pracę na okres próbny;
  • umowa o pracę na czas określony:

      – na czas określonej pracy;

      – na zastępstwo.

Do głównych elementów umowy o pracę zalicza się: datę zawarcia umowy, określenie rodzaju umowy, a także określenie stron umowy i określenie rodzaju pracy oraz określenie czasu pracy, wynagrodzenia i również określenie miejsca pracy. Umowa o pracę powinna być zawierana co do zasady w formie pisemnej, jednak jest dopuszczalne zawarcie umowy w formie ustnej i późniejsze jej potwierdzenie w formie pisemnej przez pracodawcę. Należy pamiętać, że brak potwierdzenia umowy ustnej stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika. ale sama umowa zawarta w formie ustnej jest ważna.

Umowa o pracę – tryb jej rozwiązywania

Umowa o pracę może zostać rozwiązana w następujący sposób:

  • za porozumieniem stron;
  • za wypowiedzeniem;
  • dyscyplinarnie, co działa w dwie strony o czym warto pamiętać;
  • z upływem terminu, na który została podpisana umowa;
  • w momencie wykonania przez pracownika określonego zadania ,

Oprócz powyżej wymienionych powodów stosunek pracy może wygasnąć w wyniku śmierci pracownika lub pracodawcy, a także z upływem trzech miesięcy nieobecności pracownika w pracy np. z powodu tymczasowego aresztowania, chyba że pracodawca rozwiązał wcześniej umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

 

By Marek

Dodaj komentarz