Umowa o pracę na czas określony należy go grupy umów terminowych. Jednak ten rodzaj umowy o pracę różni się od innych umów terminowych, przeznaczeniem jakiemu służy. Umowa o pracę na czas określony umożliwia pracodawcy poznanie mocnych i słabych stron pracownika, a pracownikowi przekonać się, czy chce świadczyć pracę na rzecz i pod okiem tego pracodawcy.

Umowa o pracę na czas określony – najistotniejsze informację

Umowa o pracę na czas określony jest zawierana do końca okresu ustalonego kalendarzowo lub też do momentu dającego się oznaczyć w czasie poprzez wskazanie faktu, który ma w przyszłości zaistnieć. Niestety ten rodzaj zatrudnienia nie daje pracownikowi takiej ochrony, jak umowa zawierana na czas nieokreślony. W tym przypadku pracownikowi nie należy się: ochrona trwałości stosunku pracy oraz prawo do odprawy w przypadku zwolnienia. Kodeks pracy nie określa w jakich sytuacjach możliwe jest zawarcie umowy o pracę na czas określony oraz terminu, na jaki można zawrzeć ten rodzaj stosunku pracy. Zawieranie takich umów na bardzo długie okresy należy traktować jako próbę obejścia prawa przez pracodawców.

W przypadku tych umów istnieją też ograniczenia, bowiem trzecia umowa na czas nieokreślony z mocy prawa przekształca się w umowę o pracę na czas określony. Pracownicy powinni pamiętać, że każde przedłużenie umowy jest traktowane przez prawo pracy, jako zawarcie kolejnej. Umowę na czas określony jest znacznie łatwiej wypowiedzieć, niż umowę na czas nieokreślony. Pracodawca nie musi uzasadniać swojej decyzji. Strona, która chce wypowiedzieć umowę terminową musi liczyć się z pewnymi ograniczeniami. Umowa na czas określony może zostać wypowiedziana, jeśli została zawarta na dłużej niż 6 miesięcy oraz jeśli w umowie zostało zawarte takie zastrzeżenie okres ten wynosi dwa tygodnie.

Kiedy zawierana jest umowa na czas określony

Umowa o pracę na czas określony bardzo często zostaje zawarta w celu zatrudnienia szczególnej grupy zawodowej np. nauczycieli. Ten rodzaj umowy wykorzystywany jest przez pracodawców w czasie wzmożonej pracy w jego zakładzie pracy. Do pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony stosuje się przepisy prawa pracy.

By Marek

Dodaj komentarz